CYKELPLANERING I STORBRITANNIEN

CYCLING ENGLAND                                               Storbritannien har under ett antal år systematiskt arbetat för att höja landets kompetens inom cykelplanering. Ett flerårigt avtal har bl. a. skrivits med ett privat företag för att sprida kunskap om god cykelplanering. År 2005 övergick det tidigare tidsbegränsade kontraktet i en ny permanent och oberoende organisation kallad Cycling England.

Cycling England finansieras av det brittiska transportdepartementet. Organisationen har bland annat till uppgift att ge kostnadsfri support och expertråd till kommuner om cykelplanering. Cycling England ansvarar bl. a. för att koordinera att åtgärder i olika delar av landet utvärderas på ett likartat sätt. Tidigare var expertkompetens inom cykelplanering uppdelad på många olika myndigheter. Genom sin budget och koordinerande roll har Cycling England getts möjlighet att öka kunskapen om hur olika åtgärder bidrar till cykeltrafikanters komfort och säkerhet mm.

Cycling England ansvarar för sex storskaliga demonstrationsprojekt vars syfte är att genomföra och utvärdera effekten av att många olika typer av åtgärder (t.ex. nya cykelbanor, marknadsföring, hyrcyklar, bättre kollektivtrafik mm) genomförs samtidigt i en enda stad. Dessa sex projekt har en budget om motsvarande 235 miljoner kronor.

 

SUSTRANS                                                               Förutom Cycling England så finns det en cykelplaneringsorganisation som heter Sustrans.  Stiftelsen Sustrans ansvar bl.a. för arbetet med ett nationellt cykelnät. De finansierar sin verksamheter med medel från medlemsavgifter, offentliga fonder, donationer, pengar från en lotterifond samt samfinansiering med lokala och nationella trafikmyndigheter. Sustrans arbetar i hela Storbritannien (inte bara England).

EKONOMISKA RESURSER                                          Cycling England omsatte under år 2007 motsvarande 130 miljoner kronor och handlar upp en stor del av de tjänster de behöver av privata företag.

Sustrans omsatte förra året motsvarande cirka 340 miljoner svenska kronor och har runt 250 medarbetare.  I slutet av förra året fick Sustrans motsvarande 650 miljoner sv. kronor från den så kallade lotterifonden (motsvarar ungefär pengar från statliga Tipstjänst). Sustrans omsättning under 2008-2009 kommer därmed att öka betydligt.

Utöver ovanstående så tillkommer betydande  investeringsmedel som lokala  och regionala trafikmyndigheter investerar i nationella och lokala cykelnät. Dessa cykelinvesteringar är oftast en del i transportslagsövergripande lokala trafikplaner som delfinansieras med statliga medel.

© TUB Trafikutredningsbyrån