CYKELPARKERING

Observera: denna text ska revideras                      Det har kommit en ny svensk studie om cykelparkeringar. Detta avsnitt behöver därför gås igenom. Cykelplanera låter dock texten ligga kvar så länge. Vi hänvisar dock till följande rapport som komplement till nedanstående text.

Lokalisering och utformning avgörande             Säker och smidig parkering, särskilt vid bostaden, är ofta avgörande för hur ofta en person använder sin cykel.

Val av cykelställ                                                        Krav på stöldsäkerhet är sannolikt den viktigaste faktorn vid val av cykelställ.

Majoriteten av utomhusparkeringar i tätorter bör bestå av s. k. ramställ där cykelns ram kan låsas fast. Använd inte framhjulsställ om det inte är nödvändigt på grund av platsbrist och i så fall endast på väl synliga platser där många människor rör sig. Framhjulsställ har dålig stöldsäkerhet. Många moderna cyklar har nav med snabblås som det bara tar en sekund för en tjuv att lossa. Framhjulsställ inbjuder dessutom till vandalism. Det är lätt att böja ner cykeln och förstöra framhjulet (Envall & Koucky 2005).

Cyklister ställer något olika krav på korttids- och långtidsparkering. Stöldsäkerhet är högsta prioritet vid långtidsparkering. För korttidsparkering (<30min) kan lokalisering helt nära en butiksentré vara viktigare än möjlighet att låsa fast cykelns ram.

Cykelstölder                                                                 Om en parkeringsplats inte används kan det bero på att den erbjuder undermålig stöldsäkerhet.  År 2003 polisanmäldes 74.200 cykelstölder i Sverige .  Brotts-förebyggande Rådet räknar med att endast hälften av alla stulna cyklar anmäls till myndigheterna. Alltså stjäls 150.000 cyklar varje år.

Cykelstölder och risk för att få sitt fordon stulet är en anledning till att många cyklar mer sällan än de annars skulle, förutom de kostnader och det besvär som stölderna ger upphov till.

 

 

 

Lokalisering                                                      Cykelställ lokaliseras där cyklister vill parkera, dvs nära butiks- och bostadsentréer. Cykelparkering ska  också nås snabbt och enkelt från gator och cykelstråk.

- Så nära en byggnads huvudentre’  som möjligt

- I den riktning cyklister angör  

- Väl synlig från bostadsfönster och/ eller platser där många människor rör sig.

- Så att cyklar inte hindrar funktionshindrade/ utrymningssäkerhet

Cykelställ bör placeras så att de är naturligt övervakade, t.ex. väl synliga från ett butiksfönster eller en kontorsreception. Det minskar risken för stöld och vandalisering.

Väderskydd                                                                 Cykelställ med tak håller sadel, styre och pedaler torra. Väderskydd skyddar också cykeln mot korrosion. Det värde cyklister sätter på  väderskydd beror på andelen långtids-parkering. Hög andel långtidsparkering ger motiv till att förse parkeringen med tak. 

 

Avfasade kantstenar                                  Kantstenar invid cykelparkeringar bör tas bort eller fasas av. Det gör cykelresan säkrare för den med matkassar och de som skjutsar små barn. Idag måste cyklister allför ofta stiga av och på cykeln mitt i bilgatan på grund av felaktigt utformade trottoarkanter.

Parkering vid bostad                                     Cykelparkering kan inte enbart tillgodoses på gator och allmän plats. Även bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare måste anordna parkering. Kommunen har möjlighet att påverka fastighetsägare genom att upprätta en parkeringsnorm för cyklar som används vid bygglovsprövning. Parkeringsnorm för cyklar finns t.ex. i Malmö.

På landsbygd                                                              På landsbygd kan det vara att föredra att lokalisera cykelparkeringen mindre synligt från allmän väg, till exempel vid busshållplatser. Fråga de som berörs vad de föredrar.

Design                                                                 Ramställ kan se ut på många olika sätt och samtidigt uppfylla alla de krav som cyklister ställer. Cykelställ kan till exempel utformas  för att matcha andra gatumöbler. Bara fantasin begränsar antalet lösningar.

Uppdaterad 2011-04-16