BÄTTRE BESLUTSUNDERLAG EFFEKTIVISERAR CYKELPLANERING

Kommuner med särskilda cykelplaner är mer framgångsrika, har färre svåra planerings-konflikter och använder sina resurser mer kostnadseffektivt. Det visar en ny brittisk undersökning finansierad av svenska forskningsstiftelsen Mistra.    

CYKELPLANER BEHÖVER UPPDATERAS                       Studien visar också att beslutsunderlaget för cykel- och trafikplanering i många svenska kommuner är bristfälligt och behöver förbättras. Bara en av fem ansvariga planeringsmyndigheter (21%) har en aktuell cykelplan. Ungefär hälften av tjänstemännen i trafikmyndigheter utan cykelplan anser att deras cykelplanering har vissa eller stora brister. Samma siffra för trafikmyndigheter med en aktuell fristående cykelplan är betydligt lägre.

SKEVHETER I  FINANSIERINGSSYSTEMET               Många trafikplanerare och andra tjänstemän anser att de regler och den praxis som styr svensk infrastrukturplanering behöver förändras för att underlätta utbyggnaden av cykelinfrastrukturen. Problemen tycks vara sammankopplade, utan bättre tillgång till investeringsmedel blir planeringen också ytlig.

En lösning på problemet ligger enligt planerarna i att ändra finansieringssystemet. Två av tre (65%) av de som har svarat på undersökningen anger att det är viktigt eller mycket viktigt att förändringar görs på nationell och regional nivå av hur trafikinfrastruktur finansieras för att underlätta för deras organisation att förbättra för cykeltrafiken.  Även förbättringar av cykelplaners kvalitet ansågs viktiga eller mycket viktiga av en majoritet svarspersoner. Justeringar av finansieringssystemets utformning var dock  den förändring som flest svarspersoner ansåg var viktigast.

 

                                                               

CYKLISTERS PROBLEM IGNORERAS?                      Resutatet av enkäten pekar på att det finns ett behov av nya eller uppdaterade cykelplaner i var tredje svensk kommun/ regional trafikmyndighet. Tänkbara konsekvenser av brister i beslutsunderlaget är bl. a. att cykeltrafikanters problem ignoreras och att skattepengar inte används där de gör störst nytta.

  En vanlig syn i Sverige?

STÖRSTA UNDERSÖKNINGEN HITTILLS Undersökningen är den hittills största i sitt slag och bygger på enkätsvar från drygt 230 trafik- och samhällsplanerare som arbetar med bl. a cykeltrafikfrågor i svenska kommuner, regionförbund och på Vägverket. 

Rapporten nedan är på engelska med svensk sammanfattning.

Dagens Nyheter

Ladda hem rapporten

Cykelplanera 2009-06-02